Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Amennyiben ehhez hozzájárul kérjük klikkeljen az elfogadom gombra.

Jótállás

Mit nevezünk jótállásnak?

A jótállás folyamata alatt azt értjük, amikor a jótállást nyújtó fél (kereskedő) felelős a hibátlan teljesítésért a jótállás időtartama alatt és ez alól csak akkor mentesül, amennyiben bizonyítani tudja, hogy felmerülő minőségi kifogás esetén a hiba a teljesítés után a fogyasztó által következett be. (pl. a termék nem rendeltetésszerű használata)

Jótállási kötelezettsége kétféle módon keletkezhet:

 1. Kötelező jelleggel jogszabályon alapuló kötelezettség

Kötelező jótállás esetén a jótállás időtartama a vásárlástól számított egy év.

 1. Önkéntesen a szerződő felek között megállapodáson alapuló kötelezettség

Szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő a mérvadó.

A jótállásra vonatkozó kötelezettségek feltételeit a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

A rendeletet csak az alábbi esetekben kell alkalmazni:

 • A Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott termékre vonatkozó jótállás esetén.
 • A rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek adás-vétele esetén. 

Fontos, hogy a jótállás fogalma nem összekeverendő a szavatosság fogalmával, hiszen míg az előbbi esetében a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a hiba nem minőségből eredeztethető, utóbbi esetben a fogyasztót terheli ez a kötelezettség.

Amit a szavatosságról tudni kell

A szavatosság esetén két típust különböztetünk meg:

 1. kellékszavatosság
 2. termékszavatosság

kellékszavatosság esetében bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a kereskedő) kellékszavatossági felelősséggel tartozik a termék hibájáért, magyarán már a vásárláskor a termékben meglévő hiba miatt bekövetkező problémáért.

termékszavatosság fogalma azt jelenti, hogy a kereskedő által a fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól a termék hibájának javítását (megfelelő határidőn belül) vagy a termék kicserélését.

A kereskedőt a kellék és – termékszavatosság is az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli.

Arra viszont érdemes odafigyelni, hogy míg a jótállás esetén a jótállásra kötelezettnek (tehát  a kereskedőnek) az egész jótállás időtartamára vonatkozólag kell bizonyítania, ezzel szemben a két éves kellékszavatosság esetében ez csak az első hat hónapban van így. (Ezt követően a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék már eleve hibás volt.)

Milyen változásokra számíthatunk a jótállással kapcsolatban e-kereskedőként?

A jótállást illetően három nagy változás lépett érvénybe 2021. január 1-től.

A jótállási idő változása

Az 1 éves egységes jótállási időtartam a termék árától függően sávosan változott:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

fogyasztobarat.hu

A jótállási határidő továbbra is a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától számít, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Új szabályként lép életbe, hogy amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Amennyiben a fogyasztási cikk javításra szorul, úgy a javítási idővel meghosszabbodik a jótállás időtartama a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A kereskedőnek így minél inkább érdeke, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtörténjen a javítás.

Pontosított jótállási javítási határidők

Lássuk, hogy milyen változásokra számíthatunk a javítási határidőkkel kapcsolatban:

 • 15 napos határidő betartása

A 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben ez meghaladja a 15 napot, úgy a kereskedő köteles a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni a javítás vagy csere várható időtartamáról. 

A tájékoztatás formája történhet elektronikus úton, amennyiben a fogyasztó ehhez előzetesen hozzájárult.

 • Nem javítható a termék

Előfordulhat, hogy a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a kereskedő megállapítja, hogy a fogyasztási cikk nem javítható. Ebben az esetben, feltéve ha a fogyasztó nem rendelkezik eltérően, a kereskedő köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni

Amennyiben a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a kereskedő köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 • Nem sikerül 30 napon belül kijavítani a terméket

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény kereskedő részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a kereskedő köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.

 • A termék negyedszer is elromlik

Olyan eset is adódhat, hogy a a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismételten meghibásodik. Ebben az esetben – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – például nem igényli a vételár arányos leszállítását és nem kívánja a fogyasztási cikket a kereskedő költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, kereskedő köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. 

Amennyiben a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a kereskedő köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

fogyasztobarat.hu

 • A fogyasztó dönti el, hova fordul a javításért

A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztónak jogában áll máshol megjavíttatni a terméket, választása szerint a kereskedő vállalkozásának székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, illetve a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál.

 • A csomagolás megőrzésére nincs szükség a jótálláshoz

Egy kifejezetten érzékeny kérdést oldott meg azáltal a jogalkotó, hogy kimondta –  a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

fogyasztobarat.hu

Az elektronikus jótállási jegy bevezetése

A kereskedők számára egyúttal kedvező, hatályba lépő jogszabály-módosítás lehetővé teszi, hogy a kereskedő a jótállási jegyet elektronikus úton (elektronikus aláírással ellátva) is átadhatja a fogyasztó részére. 

Amennyiben a kereskedő ezt a lehetőséget választja, úgy eleget kell tennie a rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is, amelyek a következők:

 • a vállalkozás nevétcímét,
 • a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
 • gyártó nevétcímét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
 • szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 • a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 • az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 • a vállalkozás bélyegző lenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

A kereskedő köteles legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon a jótállási jegy elektronikus úton való átadására.

A kereskedő rendelkezhet arról, hogy a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként közvetlen elküldésével (e-mailben) vagy letöltést biztosító elérési cím (URL) formájában bocsátja a fogyasztó részére, az utóbbi esetben azonban biztosítania kell a letöltési cím elérhetőségét és az elektronikus jegy letölthetőségét a jótállási időtartam végéig nem szüntetheti meg.

Bármilyen felmerülő jogvita esetén a kereskedőnek azt is kötelessége bizonyítania, hogy a fentebb leírt kötelezettségeknek eleget tett, tehát folyamatosan letölthető volt a jótállási jegya jótállási időtartamra alatt.